RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Verner Jasper Andreas Ramsing - præst efter reformationen

 

Verner Jasper Andreas Ramsing

                          1829 Cap.pp i Anst- 1834 Præst i Ansager- 1847 Darum B. –1858 Skjælby G.- 1860 V. Skjerninge U

                                       gift 16.01.1835 med Ane Margrethe Borgen (03.11.1803 - 15.03.1892)

Provst Ramsing kom fra Ansager til Darum og Bramminge 1847.  Nogle Aar efter blev han Provst for Andst, Slaugs og Gjørding Herreder.  Han var en arbejdsom og dygtig Kontormand, der havde Orden i sine Sager og kunde overkomme meget.  Foruden sin Præstegerning havde han det store Arbejde som Provst i et stort Provsti, som han boede i den yderste Ende af.  Saa var han Formand i Sogneforstanderskabet, der var oprettet i hans Formands tid efter Lov af 13.  Aug. 1841, og efter hvilken Præsten var født Formand.  Tillige drev han selv Præstegaarden, der i hans Tid havde 20  Malkekøer, 6 Heste og en Del Ungkreaturer.


I Præstegaarden var til Stadighed 4 Piger, 3 Karle og en stor Dreng om Sommeren, samt til visse Tider en Daglejer.  Der var Liv og Lystighed, naar det store Tjenerpersonale samledes i Borgestuen til Maaltiderne og i Fritiden.  Morten Møller og Kristen Jakobsen, der fik Tilnavnet Provst i denne Tjeneste, var Avlskarle i flere Aar efter hinanden.

Provstinden var dygtig til at forestaa den store Husholdning med Brygning, Bagning, Slagtning og Smør- og Ostelavning, ligesom hun havde gode Gaver til at omgaas Tjenestefolkene og faa Arbejdet til at gaa.

Nulevende Konfirmander fra Ramsings Tider siger, at han var en streng, alvorlig Mand, han taalte ikke saa meget som et Smil i Konfirmandstuen, og de Stakler, der ikke kunde lære Salmerne og Balles lærebog udenad blev under Tiden afvist og maatte gaa en Vinter mere.  Han var ikke meget veltalende, men hans Prædikener var vel udarbejdede.

Provst Ramsing havde knap Middelhøjde og tynd, men rask i sile Bevægelser, han gav af og til et Slag til Siden med Hovedet, baade naar han gik og talte.  Han red for det meste til Annexet. 1861 flyttede han til Vester Skerninge paa Fyn.  En Søn af ham var i mange Aar Herredsfuldmægtig i Ribe, en var Adjunkt i Ribe, og en blev Gymnastikinspektør.
                                               

 

Teksten gengivet fra:

 

http://www.darumsognearkiv.dk/FraDarumSogn/PJNielsen/s52_Praester_efter_Reformationen.htm

Verner Jasper Andreas Ramsing

Født: 10.12.1801

Død: 08.10.1871