RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Peder Erhard Marius Ramsing

Løjtnant i den Slesvigske krig  - og ridder af dannebrog

1879 Kaptain i Generalstaben / Oberst R* af Dannebrog

gift 10.04.1866 med Sofie Hedvig Utke (30.01.1847 - ?)      

             Deltog i den sidste Slevigske krig og udnævnt til Ridder af Dannebrog

                                                    (klik på Ridderkorset for mere information)

 

 

født 23. Dec. 1837 i Andsager Præstegaard. Efter i 1855 at være ble ven Student studerede han først Theologi, men opgav dette Studium for i 1859 at tage Adgangsexamen til den kongl. militære Højskole. Da han i 1861 ikke bestod Oprykningsexamen, gik han s. A. ind paa en Reserveofficersaspirantskole ved Fodfolket og blev Reserveofficer, hvornæst hantog Oprykningsexamen i 1863 og deltog i Krigen 1864 som Adjudant ved 2. Infanteribrigade og fra Marts ved 1. Divisions Stab, i det han var med ved Danevirke, Dybbøl og Als. Efter i 1866 at have taget Stabsafdelingens Afgangsexamen forsattes han Aaret efter til Generalstaben. Fra 1872 gjorde R. atter Tjeneste ved Fodfolket (ved 21. og 15. Bataillon) og udgav 1873 et Skrift om «Jærnbanekrigen 1870-71», ligesom han ogsaa skrev forskjellige Artikler om taktiske Spørgsmaal. I 1875 blev han ansat som Lærer ved Skydeskolen, og fra 1876-80 var han Lærer i Krigskunst ved Officersskolen for yngste og næstældste Klasse, medens han fra 1879, da han blev Kapitajn, til sin Afsked fra Hæren paa Grund af Alder (1889) var Chef for Skydeskolen. 1887 blev R. Formand for Skytteforeningerne, 1894 Chef for den vestindiske Rekrutering og erholdt da Oberstlieutenants Karakter. – Han viedes 10. April 1866 til Sophie Hedevig Utke, Datter af Proprietær Frederik
Christian U.. Døde 18. Avg. 1904.

Tekst fra Dansk biografisk Lexikon / XIII. Bind. Pelli - Reravius /

Peder Erhard Marius Ramsing

Født:  23.12.1837

Død:   ?